กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ค่ายลูกเสือแก่นนคร     ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1    


ติดต่อเรา

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม งานราชการ หรืองานบริการภายในสถานศึกษา ได้ในเวลาราชการ ที่ เบอร์มือถือ  1) นางเจษฎาภรณ์ วงศ์ทรงยศ: 081 769 3703 2) นางพัฒนา สิมมาโคตร: 081 592 8489 3) นายสุวัฒน์ นามบิดา: 095 650 5679 E-mail: hs4niq@hotmail.com LINE ID: 3400500600491 4) นายภาณุวัฒน์ สิงห์หาญ 0815928489  E-mail:emailID@xxx.xx  หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

More...
ติดต่อเรา
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
คลังความรู้
   อาหารและสารอาหาร
   กระรอกรอบรู้
   เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
   คุณภาพของน้ำดื่ม
   data.go.th
   apps.go.th
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    คณิตคิดในใจThinking math มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ศน.พงษ์ลัดดา แม่กก แม่กด แม่กง แม่กม แม่กน แม่เกย แม่เกอว
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Breaking News
  Latest News
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      56 คน

สถิติเดือนนี้:   2591 คน

สถิติปีนี้:        39615 คน

สถิติทั้งหมด: 41345 คน

 

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 Education in Thailand 2018


เมื่อ [2019-02-24 17:34:35]

 

ปีที่พิมพ์ : 2562
ISBN : 978-616-270-182-5

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 Education in Thailand 2018
สารบัญ

บทที่ 1 ความเป็นมาและบริบทของการศึกษาไทย
บทที่ 2 ระบบการศึกษา มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
          2.1 รูปแบบการจัดการศึกษา
          2.2 ระดับการศึกษา
          2.3 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
          3.1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
          3.2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          3.3 การบริหารและการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ
          3.4 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของภาคเอกชน
บทที่ 4 การจัดสรรงบประมาณและการลงทุนเพื่อการศึกษา
          4.1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
          4.2 การลงทุนเพื่อการศึกษา
          4.3 การระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
บทที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
          5.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
          5.2 การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติ
          5.3 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
          5.4 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
          5.5 การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 6 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          6.1 แนวนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          6.2 สถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
          6.3 ระบบการรับนักศึกษาในสถาบันการผลิตครู
          6.4 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บทที่ 7 การเข้าถึงการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
          7.1 การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          7.2 การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
          7.3 การเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
          7.4 การเข้าถึงการศึกษานอกระบบ
          7.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
บทที่ 8 การศึกษานานาชาติในประเทศไทยและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
          8.1 การศึกษานานาชาติในประเทศไทย
          8.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
บทที่ 9 ทิศทางการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
 

1). ไฟล์ รายงานการศึกษาไทย2561.pdf
ที่มา:  คลิกที่นี่http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1640